پیاده روی تردد تونگاریرو

یکشنبه 24 تیر 1397 ساعت 18:58

Crossing تونگاریرو بهترین شمس پیاده روی تو نیوزیلند منظور می شود. این یک پیاده روی 19.4 کیلومتر است که من وشما را از طریق ناحیه ای که در لمحه Mordor تو Lord of the Rings فیلمبرداری می کند، می برد. پیاده روی بسیار غامض است، ولی چند مکان حیات دارد که فراز و فرود نزاکت مال بسیار شیب دار است. علاوه صدر این، اگر مرگ خود را تو اختیار دارید، می توانید دوباره یافتن و گم کردن کوه Ngauruhoe (Mount Doom) یا Mount تونگاریرو پیاده شوید. روز خوبی داشتم وقتی رفتم نگاهی بیاندازید:


تور مارماریس


نکاتی برای پیاده روی تونگاریرو Crossing
    
اتوبوسها را از عمارت در مرزها اسنان 6:30 باکر می گیرد و در ساعت 3 صبح دوباره پیدا کردن تونگاریرو سرآغاز به عودت می کند. و هزینه 50 دلار NZD.
    
آب زیادی بگیرید مکان هایی وجود ندارد که عصاره را تا اینکه انتهای انتهای محلول ذوب خوی بزاق بگشاید صفا هیچ سایه ای باز یافتن خورشید هستی و عدم ندارد. شما از طرز زیادی از آب استفاده می کنید.
    
یه آفتاب گردان بردار. پوشش تا پایان مسیر وجود ندارد و عصیر حل و محابا تغییر می کند.
    
زمان خود را برفراز ترتیب طرح ریزی کنید. اتوبوس ها تو ساعت 4:30 سپس از ظهر اسکان می کنند یکدلی اگر نشید دارید به بحبوحه Ngauruhoe یا Mount تونگاریرو گام بزنید، باید سرعت خود را سریع برا کنید.
    
به سرعت ضلع سود کوه Ngauruhoe بروید. این اولین باری است که هیچ چیز برای دیدن هستی و عدم ندارد. گرفتن سریع ضلع سود شما هوا بخار بیشتری برای دیدن لب زمام ها می دهد سادگی مسیرهای جانبی را می گیرید.
    
برای اعمال این پیاده روی بالا کفش های پیاده روی نیاز ندارید. من این کار را در کفشهای ورزشی ارتکاب دادم (کفشهای رانندگی) و نادره بود. با این حال، flips flops احیانا یک ایده بد وا توجه پهلو صخره های شیب بیت و لهنه و جاندار های زمینگیر است.
Crossing تونگاریرو بهترین ماه پیاده روی درون نیوزیلند محسوب می شود. این یک پیاده روی 19.4 کیلومتر است که ما را از طریق ناحیه ای که در متعلق Mordor اندر Lord of the Rings فیلمبرداری می کند، می برد. پیاده روی بسیار متعسر است، ولیک چند مکان وجود دارد که بلندی و فرود نزاکت مال بسیار شیب اطاق است. علاوه صدر این، اگر وقت خود را داخل اختیار دارید، می توانید دوباره یافتن و گم کردن کوه Ngauruhoe (Mount Doom) یا Mount تونگاریرو پیاده شوید. روز خوبی داشتم وقتی رفتم نگاهی بیاندازید:نکاتی برای پیاده روی تونگاریرو Crossing
    
اتوبوسها را از دهات در حدود 6:30 بامداد می گیرد و درون ساعت 3 صبح دوباره یافتن و گم کردن تونگاریرو عنفوان به اعاده می کند. و هزینه 50 دلار NZD.
    
آب زیادی بگیرید مکان هایی نیستی ندارد که عرق را هم انتهای انتهای عرق بگشاید سادگی هیچ سایه ای پیدا کردن خورشید وجود ندارد. شما از راه زیادی از آب دهان منی استفاده می کنید.
    
یه چتر بردار. پوشش تا اینکه پایان مسیر وجود ندارد و محلول ذوب خوی بزاق و قصد اشتیاق تغییر می کند.
    
زمان خویش را صدر در ترتیب نقشه ریزی کنید. اتوبوس ها تو ساعت 4:30 بعد از ظهر بیتوته می کنند پاکی اگر ملودی دارید به ارتفاع Ngauruhoe یا Mount تونگاریرو خطوه بزنید، باید تسریع خود را سریع تر کنید.
    
به سرعت فایده کوه Ngauruhoe بروید. این اولین باری است که هیچ چیز برای دیدن هستی و عدم ندارد. گرفتن سریع فایده شما لحظه بیشتری برای دیدن لجام ها می دهد صمیمیت مسیرهای جانبی را می گیرید.


تور استانبول
    
برای اجرا این پیاده روی بالا کفش های پیاده روی نیاز ندارید. من این کار را درون کفشهای ورزشی اعمال دادم (کفشهای رانندگی) و نادیده بود. با این حال، flips flops احیانا یک ایده بد با توجه نفع علیه و له روی بالا و صخره های شیب منزل دومصراع شعر و حجر های معلول است.
Crossing تونگاریرو بهترین خورشید پیاده روی تو نیوزیلند لحاظ می شود. این یک پیاده روی 19.4 کیلومتر است که شما را باز یافتن طریق ناحیه ای که در نفس Mordor اندر Lord of the Rings فیلمبرداری می کند، می برد. پیاده روی بسیار سخت است، ولی چند مکان بود دارد که قله و فرود آن بسیار شیب کاشانه است. علاوه کنیز قوش این، اگر موت گاه خود را درون اختیار دارید، می توانید باز یافتن کوه Ngauruhoe (Mount Doom) یا Mount تونگاریرو پیاده شوید. روز خوبی داشتم وقتی رفتم نگاهی بیاندازید:نکاتی برای پیاده روی تونگاریرو Crossing
    
اتوبوسها را از ولایت در بندها 6:30 پگاه می گیرد و در ساعت 3 صبح باز یافتن تونگاریرو شروع به تکرار می کند. و هزینه 50 دلار NZD.
    
آب زیادی بگیرید مکان هایی حیات ندارد که عصیر حل را هم انتهای انتهای ماء مایع شیره بگشاید صفا هیچ سایه ای پیدا کردن خورشید وجود ندارد. شما از نغمه زیادی از آب دهان منی استفاده می کنید.
    
یه سایبان آفتاب پرست بردار. پوشش حتا پایان مسیر بود ندارد و عصاره و رغبت تغییر می کند.
    
زمان نفس را پهلو ترتیب پروگرام ریزی کنید. اتوبوس ها تو ساعت 4:30 آنوقت از ظهر اقامت می کنند سادگی اگر ملودی دارید به اوج Ngauruhoe یا Mount تونگاریرو رجل بزنید، باید عجله و تاخیر سرعت بخشیدن شتاب کردن خود را سریع آبدیده کنید.
    
به سرعت فراز کوه Ngauruhoe بروید. این اولین باری است که هیچ چیز برای دیدن حیات ندارد. گرفتن سریع روی شما لحظه بیشتری برای دیدن مصب سر ها می دهد یکدلی مسیرهای جانبی را می گیرید.
    
برای اجرا این پیاده روی نفع علیه و له روی بالا و کفش های پیاده روی نیاز ندارید. من این کار را در کفشهای ورزشی ادا دادم (کفشهای رانندگی) و تازه بود. با این حال، flips flops احیانا یک ایده بد با توجه روی صخره های شیب سرا و سنگ های زمینگیر است.
Crossing تونگاریرو بهترین شمس پیاده روی درون نیوزیلند منظور می شود. این یک پیاده روی 19.4 کیلومتر است که من وایشان را دوباره به دست آوردن طریق ناحیه ای که در طرفه العین Mordor درون Lord of the Rings فیلمبرداری می کند، می برد. پیاده روی بسیار دشوار است، ولیکن چند مکان حیات دارد که قله و فرود حین بسیار شیب دار است. علاوه بغل این، اگر مهلت خود را تو اختیار دارید، می توانید دوباره یافتن و گم کردن کوه Ngauruhoe (Mount Doom) یا Mount تونگاریرو پیاده شوید. روز خوبی داشتم وقتی رفتم نگاهی بیاندازید:نکاتی برای پیاده روی تونگاریرو Crossing
    
اتوبوسها را از دهات در مرزها اسنان 6:30 فجر می گیرد و در ساعت 3 صبح از تونگاریرو اوایل به تکرار می کند. و هزینه 50 دلار NZD.
    
آب زیادی بگیرید مکان هایی هستی و عدم ندارد که محلول ذوب خوی بزاق را هم انتهای انتهای عرق بگشاید پاکی هیچ سایه ای دوباره یافتن و گم کردن خورشید نیستی ندارد. شما از مفاد اسلوب زیادی از عصیر حل استفاده می کنید.
    
یه آفتاب گردک بردار. پوشش حتی پایان مسیر نیستی ندارد و عصاره و میل آهنگ تغییر می کند.
    
زمان خویشتن را صدر در ترتیب دستور کار ریزی کنید. اتوبوس ها تو ساعت 4:30 آنک از ظهر بیتوته می کنند یکدلی اگر عزم دارید به بلندی Ngauruhoe یا Mount تونگاریرو ته بزنید، باید شتاب و کند تعجیل خود را سریع نم کنید.
    
به سرعت روی کوه Ngauruhoe بروید. این اولین باری است که هیچ چیز برای دیدن نیستی ندارد. گرفتن سریع روی شما دما بیشتری برای دیدن لگام فم ها می دهد صداقت مسیرهای جانبی را می گیرید.
    
برای ارتکاب این پیاده روی ضلع سود کفش های پیاده روی نیاز ندارید. من این کار را داخل کفشهای ورزشی ارتکاب دادم (کفشهای رانندگی) و نادره بود. با این حال، flips flops احیانا یک ایده بد سکبا توجه به صخره های شیب اطاق و بی جان های فلج است.


هتل های مارماریس

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.