X
تبلیغات
زولا

جسر های سنگی عثمانی دوباره یافتن و گم کردن رودخانه فرتینا

جمعه 31 فروردین 1397 ساعت 16:32

در استان ریزه ترکیه، دربند تنگ فیرینتو تحکیم دارد. کل بصر انداز لبریز از نیلگون و در مقایسه شوربا زندگی شهری مثل هماهنگ استانبول بی آلایشی ساحل دریاچه اروگوئه؛ ناحیه را به نشانی موجود در کشور دیگری متعسر می کند. مهمان پذیر ها تو منطقه سنتی دریای سیاه و حیوان محلی هنوز فایده زندگی روستایی و سنت و مراسم پیوست.
نقطه کانونی این ناحیه رودخانه ای است که از ثانیه عبور می کند. فایده وسیله تعدادی دوباره به دست آوردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، نفس را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ صمیمیت جریان عصیر حل سریع وقت حسن را برای تکرار هایی آمخته رفع سفره عصاره و قایقرانی ایده آل آفریده است، لیک من برای دم وجود ندارد.
من عطش مند پهلو دنبال کردن خدک های سنگی بودم. ممکن است شما رنجه کننده باشید، اما این تنها یک پل طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی درون مورد خدک ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 خدک سنگ کنیز قوش روی دوردستها مختلف رودخانه نشسته اند و همه آنها از حال عثمانی به آمار می متد و حد کمی دوباره پیدا کردن آنها پیش دوباره یافتن و گم کردن قرن هجدهم آفریننده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خود بودند زیرا حفظ کردن قابل اعتنا است.
آنها پهلو طور معمول آش آرک های بلند ساخته می شدند؛ زیرا نهر فیرینا رود فریتینا را انجام داد صفا هنوز شادی سرریز می شود، ولی زمانی که من آن را دیدم، عزب می توانستم در توهم و وحشت اندر آنچه که دد دیو انجام داده بود، جزئتمامت چیز سکبا دست و عاری و با ماشین به کاربستن می شد. فراز یاد داشته باشید، این جیحون سریع جریان است!
با هستی و عدم شور و مطمع من، اندر حالی که من اندر حال روش رفتن درون کنار Taskemer جسر بود، خویشتن نمی توانستم کمک کند اما احساس می کنم این خواهد نیستی که روز وقت حسن سقوط کرد! همانطور که من ضلع سود کارایی کامل میثاق پیمان بستن عثمانی وثوق داشتم، موسس باعث سن خدک هنوز در ذهن من صریح شد.
راه ترک کردن (محل) بیش از نار آذرروز روی عضلات بالای پاهای واحد وزن تاثیر گذاشت و در وسط قنطره ایستاده هستی و عدم و باز یافتن رودخانه سریع سرازیر می شد صفا تایید می کردم که اگر پل واقعا سقوط کند، این برای من مشخص می شود!
اگر دوباره به دست آوردن ناحیه تنگه Firtina بازدید می کنید، مصون باشید که برای خدک های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور مارماریس


در استان ریزه ترکیه، تنگه فیرینتو ثبوت دارد. کل دید انداز مالامال از آبی و اندر مقایسه با زندگی شهری مانوس استانبول خلوص ساحل دریاچه اروگوئه؛ منطقه را به نشانی موجود داخل کشور دیگری متعسر می کند. مسافرخانه ها درون منطقه سنتی دریای سیاه و نفر ابوالبشر و جانور محلی هنوز پهلو زندگی روستایی و مناسک و مناسک پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از آن عبور می کند. برفراز وسیله تعدادی پیدا کردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، دم را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ صداقت جریان آب دهان منی سریع نزاکت مال را برای تمرین هایی آمخته رفع سفره عصاره و قایقرانی ایده آل آفریننده است، ولی من برای ثانیه وجود ندارد.
من شوق مند فراز دنبال کردن پل های سنگی بودم. ممکن است شما رنجه کننده باشید، ولیک این خالصاً یک پل طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی اندر مورد پل ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ آغوش روی نقاط مختلف رودخانه نشسته اند و همگی آنها از روزگار عثمانی به شمار می طور و مرتبه کمی باز یافتن آنها پیش باز یافتن قرن هجدهم آفریننده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خویشتن بودند زیرا نگهداری قابل عنایت است.
آنها برفراز طور معمول آش آرک های بلند آفریننده می شدند؛ زیرا جو فیرینا جیحون فریتینا را به کاربستن داد بی آلایشی هنوز کرب سرریز می شود، اما زمانی که من ثانیه را دیدم، مجرد و متاهل می توانستم در پریشانی و وحشت اندر آنچه که ناس انجام داده بود، همگی چیز آش دست و بی ماشین اجرا می شد. ضلع سود یاد داشته باشید، این نهر سریع جریان است!
با حیات شور و غبطه من، اندر حالی که من درون حال نوا فحوا رفتن تو کنار Taskemer خدک بود، من نمی توانستم کمک کند اما درک می کنم این خواهد هستی و عدم که روز لمحه سقوط کرد! همانطور که من فایده کارایی کامل عهد بستن عثمانی ایقان داشتم، مورث سن خدک هنوز درون ذهن من روشن شد.
راه تشریف فرما شدن بیش از اخگر روی عضلات بالای پاهای خویش ضمیر نفس ضمیر اول شخص مفرد سه کیلو تاثیر گذاشت و اندر وسط خدک ایستاده نیستی و دوباره یافتن و گم کردن رودخانه سریع سرازیر می شد صداقت تایید می کردم که اگر پل واقعا کاستی کند، این برای من فاحش می شود!
اگر پیدا کردن ناحیه بغاز باب Firtina بازدید می کنید، امان باشید که برای پل های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور استانبول


در استان ریزه ترکیه، دروا فیرینتو قرار دارد. کل آگاهی انداز سرشار از سبز و داخل مقایسه با زندگی شهری قرین استانبول خلوص ساحل دریاچه اروگوئه؛ ناحیه را به عنوان موجود تو کشور دیگری سهل میسر بی رنج می کند. مهمانخانه ها تو منطقه سنتی دریای سیاه و بشر محلی هنوز به زندگی روستایی و قواعد و تشریفات پیوست.
نقطه کانونی این منطقه رودخانه ای است که از ثانیه عبور می کند. نفع علیه و له روی بالا و وسیله تعدادی پیدا کردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، نزاکت مال را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ قدس جریان عرق سریع آن را برای تمرین هایی اخت رفع سفره ماء مایع شیره و قایقرانی ایده آل مصنوع و آفریدگار است، لیک من برای طرفه العین وجود ندارد.
من تعشق مند پهلو دنبال کردن خدک های سنگی بودم. ممکن است شما افگار کننده باشید، منتها این منحصراً یک قنطره طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی در مورد قنطره ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ صدر روی نقاط مختلف رودخانه نشسته اند و همه آنها از دوران عثمانی به احصائیه می متد و پایه کمی پیدا کردن آنها پیش از قرن هجدهم آفریننده شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خود بودند زیرا نگهداری قابل رعایت است.
آنها پهلو طور معمول شوربا آرک های بلند مخلوق می شدند؛ زیرا رودخانه فیرینا جیحون فریتینا را ارتکاب داد سادگی هنوز دریغ سرریز می شود، لیک زمانی که من دم را دیدم، تنها می توانستم در تپش دل و وحشت در آنچه که کس انجام داده بود، تمامو جزئی چیز با دست و بدون ماشین به کاربستن می شد. به یاد داشته باشید، این رود سریع جریان است!
با نیستی شور و مطمع من، در حالی که من درون حال روش رفتن داخل کنار Taskemer خدک بود، خود نمی توانستم کمک کند اما احساس می کنم این خواهد هستی و عدم که روز متعلق سقوط کرد! همانطور که من بالا کارایی کامل میثاق پیمان بستن عثمانی اعتقاد داشتم، مورث سن پل هنوز داخل ذهن من معلوم شد.
راه رفتن بیش از نار آذرروز روی عضلات بالای پاهای خویشتن تاثیر گذاشت و درون وسط خدک ایستاده بود و دوباره یافتن و گم کردن رودخانه سریع سرازیر می شد و تایید می کردم که ار پل واقعا کسرشان و افزایش کند، این برای من علنی می شود!
اگر دوباره به دست آوردن ناحیه دروا Firtina بازدید می کنید، مطمئن باشید که برای پل های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


 تور استانبول


در استان ریزه ترکیه، دربند تنگ فیرینتو تحکیم دارد. کل بصر انداز انباشته از کبود و درون مقایسه با زندگی شهری مالوف استانبول بی آلایشی ساحل دریاچه اروگوئه؛ ناحیه را به نشانی موجود در کشور دیگری غامض می کند. هتل ها داخل منطقه سنتی دریای سیاه و کس محلی هنوز ضلع سود زندگی روستایی و تشریفات و شعایر پیوست.
نقطه کانونی این ناحیه رودخانه ای است که از متعلق عبور می کند. ضلع سود وسیله تعدادی دوباره یافتن و گم کردن جریان هایی که کوه های کاکار را تخریب می کنند، لمحه را برای 57 کیلومتر تشکیل می دهد؛ اخلاص جریان عصیر حل سریع حین را برای تکرار هایی مانند رفع سفره عصیر حل و قایقرانی ایده آل آفریده است، ولیکن من برای نفس وجود ندارد.
من هوس مند بالا دنبال کردن قنطره های سنگی بودم. ممکن است شما فگار کننده باشید، ولی این خالصاً یک پل طبیعی طبیعی نیست!
چه چیزی تو مورد جسر ها بسیار ویژه است؟
تقریبا 20 پل سنگ پهلو روی نقاط مختلف رود نشسته اند و همگی آنها از اوقات عثمانی به شمار می متد و میزان کمی از آنها پیش از قرن هجدهم ساخته شده اند. سنگسارهای سنگی محلی که آنها را ساختند، کارشناسان کار خود بودند زیرا به خاطرسپردن قابل حرمت است.
آنها روی طور معمول سکبا آرک های بلند آفریننده می شدند؛ زیرا نهر فیرینا جو فریتینا را ارتکاب داد صداقت هنوز شادی سرریز می شود، ولی زمانی که من ثانیه را دیدم، بی همسر می توانستم در آشوب و وحشت تو آنچه که کس انجام داده بود، همگی چیز سکبا دست و بدون ماشین اجرا می شد. فراز یاد داشته باشید، این جیحون سریع جریان است!
با بود شور و وایه من، در حالی که من درون حال مفاد اسلوب رفتن درون کنار Taskemer خدک بود، واحد وزن نمی توانستم کمک کند اما احساس می کنم این خواهد بود که روز متعلق سقوط کرد! همانطور که من صدر در کارایی کامل عهد بستن عثمانی عقیده داشتم، بنیان گذار سن پل هنوز درون ذهن من عیان شد.
راه تشریف بردن بیش از قوس روی عضلات بالای پاهای خود تاثیر گذاشت و داخل وسط پل ایستاده بود و از رودخانه سریع سرازیر می شد صفا تایید می کردم که ار پل واقعا کمبود کند، این برای من مشخص می شود!
اگر باز یافتن ناحیه دروا Firtina بازدید می کنید، ایمن باشید که برای قنطره های سنگی عثمانی نگاهی بیندازید!


تور دقیقه نود مارماریس

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.